Allmänna villkor

Nedan avtalsvillkor gäller för samtliga verksamheter arrangerade av Temina och benämns nedan som aktiviteter. Temina ägs av Catherine Höij, är baserat på Grevegatan 131, 216 22 Limhamn i Sverige, har organisationsnr 801006-3967 och refereras nedan som vi / oss. Mailadress: info[@]temina.se

All information som tillhandahålls på hemsidan är, så vitt vi vet, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att underrätta dig om alla förändringar som skulle kunna påverka avtalet med oss eller påverka upplevelsen av aktiviteten. En anmälan till Teminas aktiviteter likställs med och benämns nedan som bokning.

Boknings- och betalningsregler

Alla bokningar görs via Teminas egna kanaler, d.v.s. Teminas hemsida, telefon eller mail. Om inget annat har avtalats, är bokning möjlig senast 14 dagar före aktiviteten.

Köpet blir bindande så snart bokningen bekräftats muntligt eller skriftligt (mail eller brev) av oss. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat aktiviteten helt, delvis eller inte alls. Om våra aktiviteter bokas i andra kanaler än direkt via Temina, kan andra boknings- eller betalningsvillkor tillämpas.

Privatpersoner faktureras/betalar direkt vid bokning.

Vid förfrågan kan företag och organisationer faktureras/betala 20 % av summan (bokningsavgift) vid bokning, resterande faktureras för slutbetalning senast 45 dagar före aktivitetsstart. 

Preliminära bokningar

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot preliminära bokningar. När du gör en bokning, så är den bindande. Om du skickar in en bokning men ångrar dig, så kan du avboka din bokning utan avgift inom 7 dygn från tidpunkten för bokning. 

Avgifter för avbokning

Avbokning skall ske skriftligen (t.ex. genom mail) omedelbart då hinder för resa uppkommer.  Vi tar ut följande avgifter för avbokning:

 • Avbokning från 7 dygn efter bokningstillfället och fram till 45 dygn före aktiviteten: 20 % av totala beloppet, dock minst 500 SEK.
 • Från 44-15 dygn före aktiviteten: 80 % av totala beloppet, dock minst 500 SEK.
 • Upp till 14 dygn före aktiviteten: 100 % av det totala beloppet.

Priserna på aktiviteterna är baserade på gruppdeltagande och återbetalning sker inte för någon del som kunden ej avser delta i. Någon återbetalning sker ej till kund som avslutar resan i förtid på egen begäran.

Ändring av bokning

Du får överlåta aktiviteten till någon som uppfyller kraven för aktiviteten och villkoren i avtalet för att få delta i resan, om du senast sju dagar innan aktiviteten påbörjas skriftligen informerar Temina om överlåtelsen. För denna överlåtelse tas en överlåtelseavgift på 500 SEK som faktureras överlåtaren.

Om du önskar ändra din bokning, kommer vi att göra vårt bästa för att kunna hjälpa dig, men vi kan inte garantera att vi kan uppfylla sådana önskemål. Önskemål om ändring av en bokning måste ske skriftligt via mail eller brev.

Om minsta antalet deltagare som framgår av paketreseinformationen inte uppnås, förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten. Om aktiviteten ställs in på denna grund informeras kunden senast 7 dagar före 2-6 dagars aktivitet respektive 48 h vid 2 dagars aktivitet. 100 % av deltagaravgiften återbetalas i sådant fall. Aktiviteter som inte inbegriper paketresa kan komma att ställas in ner till 24 h före aktiviteten.

Avbeställningsskydd 

I dagsläget har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda något avbeställningsskydd. Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag eller din bank för att täcka ett eget avbeställningsskydd före bokning.

Säkerhet och tilläggsinformation

Aktiviteter som sker i naturen är beroende av årstid, väder och andra förutsättningar för att kunna genomföras enligt aktivitetsplan och till belåtenhet. Vi ber om er förståelse för att förändringar av aktivitet och rutt kan komma att förändras av väder- och säkerhetsskäl. Att deltaga på denna typ av aktivitet innebär att acceptera omständigheter över vilka inte researrangör kan råda. I och med att bokning skett accepterar kunden detta faktum. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa blir försenad, eller om en aktivitets- eller färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Temina eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

Om vi inte har möjlighet att erbjuda en viss service till följd av oförutsedda naturhändelser, väder- eller säkerhetsskäl, kommer du att erbjudas liknande service. Avbokning från Temina sker vid vädervarning från SMHI på klass 2-3. Kunden får då ett tillgodokvitto på bokningen att använda vid annat tillfälle inom 12 månader från aktivitetens ordinarie tidpunkt. Observera att förändringar av aktiviteten kan ske med mycket kort varsel, även samma dag.

Som kund har du rätt att frånträda paketreseavtalet, om Temina innan paketresan påbörjas förklarar att paketresan inte kommer att fullgöras i enlighet med avtalet till följd av att arrangören väsentligt ändrat någon av resetjänsternas huvudsakliga egenskaper eller om Temina inte uppfyller ett särskilt krav från resenären som Temina har accepterat.

Försäkringar och personlig säkerhet

Temina innehar sedvanlig företagsförsäkring med bl.a. ansvarsförsäkring. Deltagare i Teminas aktiviteter är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. För att delta i aktiviteter arrangerade av Temina krävs att deltagaren har en reseförsäkring som täcker transporter och vård vid akut sjukdom och olycksfall under resan. Kunden är skyldig att ta med sig sitt servicekort samt meddela Temina försäkringsnummer samt försäkringsbolagets kontaktuppgifter vid akut sjukdom eller olycksfall utomlands. Hemförsäkringens reseskydd täcker i de flesta fall transporter och vård vid akut sjukdom och olycksfall under aktiviteten. Har kunden ingen hemförsäkring, kan en separat reseförsäkring köpas av kunden via sitt försäkringsbolag som innehåller motsvarande skydd. Temina har dock en skyldighet att assistera om kunden har svårigheter och hjälpa kunden att kontakta hens försäkringsbolag för att kunna få akut assistans. Avbeställningsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar men vi rekommenderar kunden att kontrollera det före bokning.

Dina skyldigheter som kund

 • Enda sättet för oss att komma i kontakt med er är genom de kontaktuppgifter som du lämnar om dig och eventuell anhörig vid bokning. Förutsättningen för att underårig ska få delta i aktivitet utan förälder/annan ansvarig person, är att förälder/annan ansvarig person skriftligen lämnat sina kontaktuppgifter och sitt godkännande för aktiviteten. Kom ihåg att verifiera att du lämnar korrekt kontaktuppgifter och uppdatera oss snarast om dessa skulle komma att förändras.  
 • Vänligen läs igenom bokningsbekräftelse noggrant och kontrollera så att aktivitet, datum och tider stämmer med dina önskemål. Om inte, hör av dig inom 7 dygn från bokningstillfället till oss så att vi kan rätta till eventuella missförstånd. 
 • Som kund tar du fullt ansvar för din egen fysiska och psykiska hälsa under deltagande i Teminas aktiviteter. Vistelse i anläggning sker på egen risk. Som kund åligger det dig att följa regler och säkerhetsinstruktioner som gäller under aktivitet, transport, boende m.m. Du blir skadeståndsansvarig för all skada som resulteras av din eller ditt företags oförsiktiga beteende gentemot Temina eller underleverantörer. Kom ihåg att se över ditt personliga försäkringsskydd före deltagande i Teminas aktiviteter.
 • Kunden förväntas läsa igenom all väsentlig information om aktiviteten inkl. dess svårighetsgrad som beskrivs under respektive aktivitet. Vänligen meddela oss i samband med bokningen om du har någon form av medicinska besvär, funktionsvariation, allergi eller svårighet som vi behöver veta. Vänligen specificera eventuella särskilda behov före ankomst. Genom att betala bokningsavgiften/aktiviteten intygar deltagaren att hen ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under aktiviteten. Arrangören har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan, vid valfri tidpunkt under aktiviteten, om arrangören anser att deltagarens hälsa ej motsvarar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle.
 • Kunden ansvarar själv för att på resan medta nödtelefonnummer till arrangören och infinna sig på angiven startplats och vid angiven tid. Kostnader som kan uppstå för kunden för att ansluta till gruppen om kunden inte infunnit sig på startplatsen vid angiven tid står kunden själv för.

Pass och visum

Du kan få mer information om pass och visa information inför ditt besök i Sverige här.

Klagomål och tvister

Eventuella klagomål ska framföras till oss så snart som möjligt på plats. Om du lämnar platsen eller aktiviteten utan att vi haft rimlig tid att lösa problemet mister du rätten till kompensation. Om du inte är nöjd med lösningen av problemet/kompensationen, måste eventuellt anspråk på kompensation vara oss skriftligen tillhanda senast 14 dagar efter aktiviteten.

Force majeure

Med force majeure menas ovanliga, oförutsedda och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll och som förhindrar att avtalet kan fullgöras. Det kan handla om omständigheter som arrangören, inom rimliga gränser, inte kunnat förutse och därför inte kunnat undvika eller överkomma. Det inkluderar, men begränsas inte till, händelser av krig, hot om krig, uppror, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av transportbolag (t.ex. tidtabelländringar), avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men begränsas inte till vår hemsida). Under dessa villkor är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.

Med reservation om förändringar

Om ordinarie aktivitetsledare för aktiviteten mot förmodan skulle få förhinder, kommer i första hand annan/andra ledare att anlitas

Vi förbehåller oss rätten att ändra tider, priser, bokningar, betalningar eller rabattvillkor när som helst, dock senast 20 dagar innan aktivitetens start. Aktivitetens pris kan t.ex. öka till följd av ändringar av kostnader för transport, boende, skatter, avgifter eller växelkurser. Kunden har rätt att, inom en begränsad tidsfrist, frånträda paketreseavtalet om arrangören höjer priset med ett belopp som överstiger åtta procent av aktivitetens totala pris. Priser för kommande säsong är alltid preliminära och kan komma att förändras.

Ansvarsbegränsning

Teminas agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i aktivitets- eller färdplan kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. För att delta i aktivitet arrangerad av Temina krävs att kunden har en reseförsäkring som täcker transporter och vård vid akut sjukdom och olycksfall under aktiviteten. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Temina har dock en skyldighet att assistera om deltagaren har svårigheter och hjälpa hen att kontakta sitt försäkringsbolag för att kunna få akut assistans.

Resegaranti

När Temina arrangerar paketresa enligt Paketreselagen anlitar Temina Visita Service Aktiebolag för kollektiv resegaranti. Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om Temina skulle drabbas av insolvens. Här kan du kontrollera om Temina har ordnat med resegaranti. Här kan du läsa mer om resegaranti och ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • När Temina arrangerar paketresa har Temina tecknat skydd vid obestånd hos Visita Service Aktiebolag. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Teminas obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt kan läsas här.