Mindful Self-Compassion

Är du mycket snällare mot andra än mot dig själv? Upplever du det svårt att stötta och acceptera dig själv? Troligtvis skulle du ha nytta av självmedkänsla. Många av oss drivs av rädslor för att göra fel, kritiserar oss själva och har en ständig känsla av otillräcklighet oavsett hur vi presterar och hur mycket vi uppnår. Självkritik skadar motivationen, ökar rädslan för att misslyckas och leder till hög stress.

"Självmedkänsla övar oss i att vara närvarande och öppna mitt i lidandet – i en privat eller yrkesmässig situation - utan att bli överväldigad."

Istället för att vara känslomässigt avstängda eller skoningslöst döma och kritisera oss själv för våra brister, svagheter eller bakslag, gör självmedkänsla att vi istället motiverar oss själva med uppmuntran och stöd samt blir vänliga, varma och förstående mot oss själva. Genom självmedkänsla hedrar och accepterar vi det faktum att ofullkomlighet, misslyckanden och svårigheter i livet är allmänmänskligt. Att vara mänsklig, innefattar per definition att vara sårbar, ofullständig och dödlig. Istället för att ignorera eller kämpa emot, så erkänner och vidkänner vi våra personliga brister, misstag och lidanden som mänskliga erfarenheter och som delar av livet. Och att i dessa utmanande stunder kunna ge oss själva det vi behöver samt möta och hantera det svåra med vänlighet. Självmedkänsla hjälper oss också att läka svåra och utmanande relationer.
 
Genom att relatera personliga lidanden till andras erfarenheter av lidande, sätts vår egen situation i ett större perspektiv. Istället för att trycka undan eller ignorera alternativt bli uppslukade och impulsivt reagera på negativa tankar och känslor, prövar vi att öka villigheten för att med klarhet och öppenhet observera och vidkännas negativa tankar och känslor precis som de är. Detta möjliggör ett kanske mer genomtänkt och klokt agerande utifrån ens livsvärderingar. Här kan du läsa mer om självmedkänsla: www.centerformsc.org
 

Självmedkänslans sammanfattande tre grundstenar

  1. Vänlighet och omtanke (Aktiv handling för att lindra!) kontra kritik och fördömanden mot sig själv.
  2. Allmänmänsklighet och samhörighet (Ingen är perfekt!) kontra ensamhet, isolering och självcentrering.
  3. Mindfulness (Medvetenhet om och vidkännande av lidande!) kontra överidentifikation med (drunkna i) och undvikande av lidande.
 
 

Särskilja mindfulness och självmedkänsla

 När jag utforskar vad jag upplever just nu, så tränar jag mindfulness. När jag utforskar vad jag behöver och hur jag kan ta hand om mig själv, så tränar jag självmedkänsla.
 

Självmedkänsla…

…är en färdighet som kan tränas upp.
…ger trygghet att öppna sig och acceptera smärta.
…inte för att känna oss bättre utan för att vi känner smärta.
…för att i aktiv handling ge omsorg om andra och sig själv med önskan om att lindra.
…för att svårigheter och utmaningar är mänskligt och tillhör livet. Insikten om att vi alla lider, kan ge oss en känsla av samhörighet.
…för att varken livet eller vi är perfekta.
 

Forskning

 Vetenskapliga studier har visat att träningsprogrammet i självmedkänsla minskar ångest, depression, stress, ältande, perfektionism, skam för kroppen och rädsla för att misslyckas. Självmedkänsloträning motverkar emotionell utmattning, ökar livstillfredställelse, lycka, självförtroende, optimism, nyfikenhet, kreativitet och tacksamhet.
 
Forskning på självmedkänsla och självkänsla har visat att träning i självmedkänsla leder till färre sociala jämförelser. Kopplat till omtanke leder träning i självmedkänsla till mer medkänsla och empati för andra samt en mer förlåtande attityd till andra. Regelbunden träning i självmedkänsla möjliggör minskning av rädslan för misslyckande och förbättrad hantering vid akademiskt misslyckande, hantering av smärta och hantering av lidanden som vid t.ex. separationer. För mer vetenskaplig forskningen hänvisas till www.self-compassion.org

”What you resist, persists.” ”What you can feel, you can heal.”