KBT och ACT

Jag erbjuder samtalsterapi via Wise Living AB som har avtal med Region Skåne avseende psykoterapi. Det innebär att du som är 16 år och uppåt kan få KBT via remiss från din vårdcentralsläkare. Då gäller högkostnadsskyddet.

Du kan också välja att få Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helt privat (utan remiss) eller genom din hemförsäkring, men då gäller inte högkostnadsskyddet. Du kan läsa mer om KBT och ACT längre ner på denna sida. För mer information och kontaktuppgifter för att påbörja psykoterapi, hänvisar jag direkt till Wise Living, se länken nedan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi och beteendeterapi. Den kognitiva delen handlar om våra tankar och vår informationsbearbetning. Inom beteendeterapin ses tankar, reaktioner och sådant vi gör eller undviker att göra som beteenden. Om ett beteende får en positiv följd, så är chansen stor att jag upprepar det. Oavsett om den positiva konsekvensen handlar om att jag får uppskattning för att jag agerar hjälpsamt och trevligt eller slipper rädsla och ångest när jag undviker något i min vardag. Enligt inlärningsteorin är alla våra beteenden inlärda och vi kan därför vid behov lära om, lära nytt eller lära oss hantera svåra situationer.

Grundtanken med KBT är att kunna hantera känslomässiga problem genom att förändra tanke- och beteendemönster i vardagen. Fokus för terapin ligger på det som är aktuellt här och nu. Samtidigt kan situationer behöva förstås utifrån tidigare upplevelser.

Kartläggning

När man har satt upp mål för terapin, fortsätter terapiprocessen med noggrann kartläggning av problemsituationer. Vad är det som utlöser problemen, vilka beteenden är aktuella, vilka konsekvenser får dem i termer av funktionalitet och vilka faktorer vidmakthåller problemen? Efter beteendeanalys utifrån inlärningsteorin går man in i nedan beskrivna åtgärdsfas.

Åtgärder

KBT är en praktisk och strukturerad terapi som förutom regelbundna samtal med bl.a. psykoedukation, rollspel och övningar, bygger på hemuppgifter mellan samtalen. Hemuppgifterna kan t.ex. handla om beteendeaktivering, avspänningsövningar, beteendeexperiment och registreringar. Ett vanligt inslag i terapin är exponering, vilket innebär att man gradvis och på ett hanterligt sätt får utsätta sig för det man upplever obehag av. I och med att rädslan och ångesten minskar, sker en ominlärning med mindre obehag som följd. Det är viktigt med ärlighet och tydlighet kring hur behandlingen är upplagd och syftet med de olika behandlingsinslagen.

Avslutning

Utvärdering av KBT:n sker kontinuerligt för att försäkra att metoden och terapeuten har rätt förutsättningar för att angripa aktuellt problem. Terapin avlutas med summering och upprättande av en vidmakthållandeplan och en återfallsprevention.

KBT kan betraktas som ett paraplybegrepp som innefattar flera behandlingsmetoder såsom t.ex. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och Mindful Self-Compassion (MSC).

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en mindfulnessbaserad terapi som vidareutvecklats ur Kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom ACT fokuserar terapin på att successivt acceptera och lära sig leva med, istället för att undvika och tränga bort oönskade tankar, känslor och impulser. Genom att pröva se neutralt (icke-värderande) och liksom utifrån (istället för att vara i det) på obehag och lidande som vi alla drabbas av i livet, möjliggörs vidkännande och acceptans av lidandet. Denna acceptans öppnar upp för att ägna mer tid åt sådant som värderas högt i livet. Att leva efter sina livsvärden utgör en grundläggande aspekt av ACT.

Terapins grundstenar

Accept your reactions and be present (acceptera dina reaktioner och var medvetet närvarande)
Choose a valued direction (välj inriktning på ditt liv i enlighet med dina grundvärderingar)
Take action (skrid till verket)

Terapi hos Catherine Höij

Jag erbjuder terapier för olika sorters problematik såsom ångest, kriser, stressreaktion, utmattningssyndrom, sömnsvårigheter, relationsproblematik, lätt-måttlig depression, existentiella frågeställningar, hörselnedsättningens psykosociala konsekvenser och besvär med tinnitus grad I-III. Behandlingen sker på svenska, engelska eller franska.

En fungerande terapi bygger på trygghet, tillit och medkänsla. Då kan en god terapeutisk allians och ett gott samarbete utvecklas mellan dig som söker till mottagningen och behandlaren. Att som terapeut få kundens förtroende, känner jag respekt och ödmjukhet inför, då det kan kännas extra svårt att söka hjälp när den behövs som bäst.

Genom terapin kan självinsikter uppnås, färdigheter utvecklas och beteenden (som kanske tidigare undvikits) prövas. Ibland är det kanske inte konkreta förändringar som behövs, snarare ett förändrat förhållningssätt kring hur vi hanterar eller lever med obehag som kanske uppstått i relationer, arbete eller fritid.

Mindfulnessbaserad psykoterapi ligger mig varmt om hjärtat. Inriktningen fokuserar på att, med medkänsla om sig själv och genom förändrat synsätt, få en distans till det svåra som tillhör livet – det svåra som vi ibland så febrilt men förgäves kämpar för att bli kvitt. Att vara öppen inför och pröva att acceptera obehag som delar av livet, är en process som kan behöva tid. Terapin kan fungera som ett frö, till en på sikt ökad livskvalitet och meningsfull tillvaro.